Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Verhuurder: Koperbrau bvba
 • Huurder: Elke partij die huurcontracten aangaat met de verhuurder.
 • Goederen: Dranken, tafels, stoelen en andere meubels verstrekt door de verhuurder.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen de verhuurder en de huurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Huurvoorwaarden

 • De huurder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de gehuurde goederen en zal deze teruggeven in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen, met uitzondering van normale slijtage.
 • Eventuele schade of verlies van de gehuurde goederen tijdens de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor de vervangingskosten of reparatiekosten van beschadigde of verloren goederen.
 • De huurder mag de gehuurde goederen niet onderverhuren of uitlenen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

4. Reservering en Betaling

 • Een reservering voor de huur van goederen is definitief na ontvangst van een aanbetaling zoals overeengekomen tussen de partijen.
 • Betalingen voor de huur moeten worden voldaan zoals overeengekomen in de factuur of het huurcontract. Eventuele vertragingen in betaling kunnen leiden tot extra kosten of annulering van de huurovereenkomst.

5. Levering en Ophalen

 • De verhuurder zal zich inspannen om de gehuurde goederen op de afgesproken datum en tijd te leveren en op te halen, zoals overeengekomen in het huurcontract.
 • Bij aflevering en ophalen zal de huurder de gehuurde goederen inspecteren en eventuele klachten of gebreken onmiddellijk melden aan de verhuurder.

6. Aansprakelijkheid

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde goederen door de huurder of derden.

7. Annulering

 • Annulering van een huurovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de afgesproken huurdatum. Bij annulering kunnen annuleringskosten van toepassing zijn zoals vermeld in het huurcontract.

8. Geschillen

 • Eventuele geschillen of klachten met betrekking tot de huurovereenkomst zullen in onderling overleg worden opgelost.

Door het aangaan van een huurovereenkomst met de verhuurder, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.